28/12/55

Transport หกล้อรับจ้างบริการทั่วไทย

รถหกล้อ ngv
ช่วงกระบะยาว 5 เมตร มีแผงข้าง
ขนส่งตรงเวลา รับผิดชอบงาน
โปรดวางใจเลือกใช้เรา
086-334-3994


5/12/55


วันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชาวไทย ที่ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว สวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพ ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555

เวลา 09.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยมีประชาชนจำนวนมากที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม

16/3/55

Guide signs ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่างๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นต้นป้ายแนะนำล่วงหน้าป้ายบอกจุดหมายปลายทาง

WARNING SIGNS ป้ายเตือน

ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า


29/2/55

REGULATORY SIGNS ป้ายบังคับ

ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา

 

Traffic signs ป้ายจราจร

ป้ายจราจรเป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  1. ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
  2. ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
  3. ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่างๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง

Traffic light สัญญาณไฟจราจร

Traffic light

สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุมการจราจรตามทางแยก